Vietnamese English

 

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ VIỆT NAM

HIỆP HỘI VẬN TẢI HÀNG HÓA TP. HCM

Số:      /TB – HHVT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÃI VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v Giải thể Hiệp hội vận tải hàng hóa Tp. Hồ Chí Minh

Căn cứ nghị định 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ công văn số 457/QĐ-HHVT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức lại Hiệp hội vận tải cơ sở, theo đó Hiệp hội vận tải hàng hóa Tp. Hồ Chí Minh phải giải thể, nếu muốn tiếp tục hoạt động thì tiến hành các thủ tục thành lập lại trực thuộc Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh;

Căn cứ quyết định số 42/QĐ-HHVT ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam về việc giải thể Hiệp hội vận tải hàng hóa Tp. Hồ Chí Minh;

Căn cứ nghị quyết Ban chấp hành ngày 20 tháng 5 năm 2020.

Hiệp hội vận tải hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chấm dứt hoạt động kể từ ngày 30/5/2020.

Xin thông báo đến các cơ quan hữu quan và thành viên Hiệp hội được biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

  • Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam “báo cáo”;
  • Sở Nội vụ, Sở GTVT “báo cáo”;
  • Chi cục thuế Quận 7, Tp. HCM;
  • Các đơn vị phối hợp “để biết”
  • Ban chấp hành và các thành viên của Hiệp hội;
  • Lưu: VPHH.

TM. BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Bùi Văn Quản

 

 

 

 

 

 
  Tin liên quan