Vietnamese English
  • Giới thiệu Hiệp hội
    Giới thiệu Hiệp hội

    Hiệp hội Vận tải Hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 24/08/1998 theo Quyết định số 157/98/QĐ-TC ngày 24/08/1998 của Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, là tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động theo Nghị định 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ “quy định về tổ chức hoạt động và quản lý Hiệp hội”; quy tụ các doanh nghiệp vận tải hàng hóa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.Từ ngày thành lập đến nay Hiệp hội luôn ...