Vietnamese English
  • ĐƠN ĐĂNG KÝ - GIA NHẬP HIỆP HỘI
    ĐƠN ĐĂNG KÝ - GIA NHẬP HIỆP HỘI

    Bấm để tải Đơn đăng ký xin gia nhập Hiệp hội vận tải hàng hóa TP.Hồ Chí Minh ⇒ http://hiephoivantaihanghoahcm.vn/resources/files/Đơn đăng ký tham gia Hiệp hội(2).docx

  • ĐIỀU LỆ - HIỆP HỘI VẬN TẢI HÀNG HÓA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
    ĐIỀU LỆ - HIỆP HỘI VẬN TẢI HÀNG HÓA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

    Điều lệ Hiệp hội vận tải hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh, bấm tải về để xem chi tiết. ⇒http://hiephoivantaihanghoahcm.vn/resources/files/Điều lệ Hiệp hội vận tải hàng hóa TP_HCM.PDF