Vietnamese English

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp Hội viên Hiệp hội

Hiệp hội vận tải hàng hóa thành phố  Hồ Chí Minh được thành lập ngày 24/08/1998 và do Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam phê duyệt điều lệ ngày 26/11/2014.

Căn cứ công văn số 457/BNV.TCPCP ngày 30/01/2020 của Bộ nội vụ “về việc tổ chức lại Hiệp hội vận tải cơ sở trực thuộc Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam tại các tỉnh” thì Hiệp hội vận tải hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh cần thực hiện các thủ tục để trình chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành lập và phê duyệt điều lệ.

Ngày 13/02/2020, Ban thường vụ Hiệp hội đã họp mở rộng với các Chi hội trưởng thống nhất thành lập lại Hiệp hội theo đúng tinh thần của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Về tên gọi của Hiệp hội, tôn chỉ, mục đích và lĩnh vực hoạt động vẫn giữ theo như trước đây.

Nay đề nghị các doanh nghiệp xem xét, nghiên cứu, nếu tiếp tục tham gia là thành viên của Hiệp hội thì làm đơn gửi lại văn phòng Hiệp hội theo địa chỉ: 525-527 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, chậm nhất là ngày 10/03/2020 hoặc liên hệ số điện thoại văn phòng Hiệp hội 028.37751811 để biết thêm chi tiết.

Rất mong các doanh nghiệp thành viên quan tâm thực hiện.

 
  Tin liên quan