Vietnamese English

 

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 Sở Giao thông vận tải đã gửi công văn  số 15847/SGTVT-VTĐB đến Hiệp hội vận tải hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh, về việc thống kê các phương tiện kinh doanh vận tải phải lắp đặt camera theo nghị định số 10/2020/NĐ-CP, toàn văn Công văn của Sở Giao thông vận tải: 

"Sở Giao thông vận tải nhận được công văn số 9476/TCĐBVN-VT ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục đường bộ Việt Nam về thống kê phương tiện kinh doanh vận tải phải lắp đặt camera theo Nghị định số 10/2020/NĐ-CP (đính kèm); Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

  1. Đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải thống kê phương tiện đã lắp camera theo đúng quy định báo cáo (theo phụ lục đính kèm) về Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng trước ngày 08 tháng 01 năm 2021 để tổng hợp báo cáo Sở Giao thông vận tải.
  2. Giao Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thống kê, tổng hợp các loại phương tiện thuộc đối tượng phải lắp camera của các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn theo quy định (theo phụ lục đính kèm) báo cáo về Sở Giao thông vận tải trước ngày 10 tháng 01 năm 2021 để tổng hợp báo cáo Tổng cục đường bộ Việt Nam.
  3. Đề nghị các Hiệp hội vận tải ô tô tuyên truyền đến các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô về lộ trình lắp đặt camera theo quy định tại Điều 13, Điều 14 và Điều 34 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ và các quy định, hướng dẫn về quản lý, sử dụng dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 và Điều 13 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 29 tháng 5 năm 2020 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, đề xuất Bộ Giao thông vận tải kịp thời hướng dẫn theo quy định."

 

 

 

 
  Tin liên quan